ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

De huur wordt aangegeven op de hierna vermelde voorwaarden behoudens schriftelijk door ons
aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

 1. Duur van de huur.
  1. Aanvang van de huur
   De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ont- vangst
   neemt in de verhuurcenters van de verhuurder of de goederen door (bemiddeling van) Eurorent
   worden afgeleverd op de overeengekomen plaats.
   Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de
   verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder
   ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in
   ontvangstname. Bij afwezigheid van de huurder is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te
   nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen.
   De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen,
   blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn
   die ten minste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.
   Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet verbindend en leveren geen
   grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadeloosstelling. Reservaties voor een
   voorafbepaalde periode worden alleen aanvaard op basis van een getekende bestelbon of een
   voor akkoord getekende offerte, en het betalen van de waarborgsom. Een reservatie verplicht de
   klant voor de afgesproken periode te huren. Indien de klant, omwille van welke reden ook, de
   ondertekende reservatie annuleert, worden door Eurorent annulatiekosten aangerekend. Deze
   kosten bedragen, afhankelijk van de annuleringsdatum 40 à 80 procent van de huurprijs.
  2. De huur eindigt:
   wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan op de overeengekomen datum,
   zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen.
   In alle andere gevallen, op de dag van terugkeer van de gehuurde goederen in de magazijnen van
   de verhuurder. Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaal- de einddatum is
   overeengekomen, de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te doen
   beëindigen en de goederen terug te (laten) halen waar deze zich ook mogen bevinden.
  3. Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet bij Eurorent zijn teruggebracht, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Bijgevolg heeft Eurorent het recht de goederen zelf terug te halen,
   zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussen- komst. Alle daaruit vloeiende kosten (o.a.
   het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz.) worden doorgerekend aan de huurder.

   Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een scha-
   deloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over een dag, met

   behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

  4. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan
   worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstrip
   strafbaar is als misbruik van vertrouwen.
 2. Risico.
  1. Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd dus ook tijdens zijn vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.
   De huurder dient de goederen goed te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de
   goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant.
   Het trekkend voertuig dient verzekerd te zijn voor het trekken van een (werktuig)aanhang- wagen.
   Voor een (werktuig)aanhangwagen dient de bestuurder van het trekkend voertuig in het bezit te zijn
   van een daarvoor geldend rijbewijs.
  2. De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en werking, gesorteerd en gereinigd. Bij het afhalen of de in ontvangstname dient de huurder dit desgewenst te controleren.
   De afhaling of de in ontvangstname door de huurder of zijn gemachtigde geldt als
   onwederroepelijke aanvaarding.
   De huurder heeft het recht om bij de in ontvangstname of teruggave van het materiaal aanwezig
   te zijn teneinde de natelling en de staat tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien de huurder
   afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vaststelling van de schade of tekorten door
   Eurorent bindend zijn.
  3. De huurder aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en is
   ervan op de hoogte dat de apparaten ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken. De
   huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico’s.
  4. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van de gehuurde goederen op het afgesproken
   tijdstip en in dezelfde staat als ze werden afgeleverd. Indien de goederen niet werden gesorteerd
   of gereinigd dan worden er extra kosten of reinigingskosten aangerekend. Onverminderd zijn
   verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor ieder ver- lies, beschadiging, diefstal,
   minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te
   kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Indien één van deze feiten zich voordoet, zal de huurder
   dit binnen de 24 uur aan Eurorent schriftelijk meedelen en hij verbindt zich ertoe Eurorent te
   vergoeden tegen nieuwwaarde. Bij terugname van de goederen door de verhuurder wordt er een
   retourbon opgesteld die afgetekend wordt door de verhuurder.
   Indien er door de verhuurder schade aan de goederen wordt vastgesteld, zal dit op de retourbon
   worden vermeld. De terugname kan eveneens gebeuren onder “voorbehoud van controle”. Indien
   er niets schriftelijk werd afgetekend, heeft de verhuurder de mogelijkheid om gedurende de
   eerstvolgende 14 dagen de huurder uit te nodigen de schade tegensprekelijk vast te stellen. De
   verhuurder is anderzijds gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de
   kosten, evenals alle bijkomende schade- posten aan de huurder aan te rekenen.
  5. De huurder is ook, over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden of zichzelf zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade
   aangericht met of door het gehuurde materiaal.
  6. De huurder dient voor zoveel als nodig te zorgen dat er voor het gebruik van het gehuurde een
   degelijke verzekering wordt afgesloten teneinde zijn verplichtingen opzichtens de verhuurder te
   waarborgen.
  7. De huurder verklaart in kennis gesteld te zijn van de inhoud van de polisvoorwaarden van de
   “machinebreuk” polis onderschreven door de verhuurder. Deze polisvoorwaarden zijn op eenvoudig
   verzoek ter inzage in ieder van de vestigingen. De huurder geniet van de dekking van dit contract :
   de verzekeringsmaatschappij zal bijgevolg geen verhaal tegenover hem uitoefenen. Niettemin zal
   dergelijk verhaal niet uitgesloten zijn wanneer de huurder het aanbod tot bijdrage aan een
   “machinebreuk garantie” heeft geweigerd of wanneer deze het gehuurde goed niet als goede
   huisvader heeft gebruikt. De vrijstelling van de machinebreuk garantie is het bedrag van de
   waarborg (zie prijslijst). De huurder wordt erop gewezen dat het diefstalrisico in zijnen hoofde niet
   gewaarborgd is. Machinebreuk garantie is verplicht voor particulieren.
  8. Schade aan derden : de Huurder zal aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden. De
   huurder zal de verhuurder vrijwaren en ontlasten. indien hij wordt aangesproken door derden
   ingevolge schade welke veroorzaakt werd door het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode van
   de huurder
 3. Huurprijzen en betalingsvoorwaarden.
  1. Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvatten. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 werkdagen. De
   verhuring per maand wordt berekend op 160 werkuren per periode van vier weken. Wanneer de
   bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen
   overschrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatie uren en de overeengekomen huur
   wordt in dezelfde mate verhoogd.
   Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar,
   wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken. De huurprijzen zijn steeds exclusief
   BTW en transport.
  2. De huurder dient een som vooruit te betalen die overeenstemt met de door hem op te geven
   vermoedelijk duur van de huur. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de
   huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor voor- uit
   betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald, gelijk
   aan de huursom voor de duur van de vermoedelijke verlenging. Op dezelfde wijze dient bij iedere
   verlenging gehandeld te worden. De datum van eisbaarheid is de dag waarop de verlenging
   ingaat.
  3. Betaling.
   Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen werd
   dat de huurder op de vervaldag, vermeld op de factuur , dient te betalen. Bij niet-betaling op de
   vervaldag worden alle bedragen, die de huurder aan de verhuurder
   schuldig is, vanaf de datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd
   met een rente van 12 % ’s jaars. Zij worden bovendien verhoogd met een conventionele
   schadeloosstelling van 10 % van het verschuldigde bedrag, evenwel met een minimum van 65
   EUR. Tevens worden alle andere openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen
   alle lopende contracten verbroken worden. Eurorent
   heeft op dat ogenblik het recht het verhuurde materiaal te laten terug halen zonder tussenkomst
   van de rechter en alle kosten hieruit voortvloeiend door te rekenen aan de huurder.
  4. Waarborgsom.
   Van de huurder kan een waarborgsom gevorderd worden zoals omschreven op de website van
   Eurorent Verhuurbedrijf ter garantie van eventuele schade en/of herstellingskosten. Als dag van
   eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien de huurder de waarborgsom niet tijdig
   betaalt, kan Eurorent de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Eurorent
   op schadevergoeding van alle tot hiertoe gemaakte kosten. De waarborgsom mag door de huurder
   niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de
   huurovereenkomst kan Eurorent, de door de huurder verschuldigde bedragen, compenseren met
   de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de klant aan zijn
   verplichtingen heeft voldaan.
  5. Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan , wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand. Het gefactureerde bedrag dient contant betaald te worden bij ontvangst factuur.
  6. iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven
   binnen de zeven kalenderdagen na haar datum.
  7. Wanneer de factuur per post dient verstuurd dient te worden, wordt er 4 € dossiers kosten
   aangerekend.
 4. Richtlijnen voor hetgebruik.
  1. De verhuurde toestellen of machines mogen uitsluitend gebruikt worden voor de werkzaamheden waarvoor zij zijn verhuurd, volgens de (mondelinge) richtlijnen gegeven door Eurorent. De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de toestellen en machines zullen bedienen.
  2. De huurder ontvangt de verhuurde machines en toestellen in goede en voor het gebruik geschikte staat en verplicht zich de verhuurde machine steeds op eigen kosten in die staat te houden. De huurder is ertoe gehouden de verhuurde machines en toestellen correct aan te sluiten en te
   gebruiken, tegen overbelasting te beschermen en in te staan voor het dagelijkse nazicht en
   onderhoud.
  3. De huurder zal zich, indien er tijdens de werkzaamheden van de machine gebreken voor- doen,
   onmiddellijk in verbinding stellen met de verhuurder. De huurder is verplicht de door de verhuurder
   te geven instructies op te volgen. De verhuurder voert de herstel- werkzaamheden, ten gevolge
   van een normale slijtage, zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren , zonder
   kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel
   noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huur- periode begrepen, behoudens wanneer het
   gaat om hertelwerkzaamheden die door nor- male slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder
   heeft echter geen recht op schade- vergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van
   het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De
   huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te
   verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd
   gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden, noodzakelijk
   werden, moeten door de huurder worden betaald.
  4. De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het
   vermijden van hinder, e.d. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor
   alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan mee- brengen, zoals: belastingen ,
   vergunningen, verplichte controle-of beveiligingsmaatregelen, enz. Hij zal de verhuurder vrijwaren
   voor alle eisen of aanslagen van die aard. De huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair
   opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de
   verhuurder daarin.
 5. Allerlei bepalingen
  1. Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.
  2. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing van het
   gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.
  3. Leveren en afhalen.
   Levering en/of afhaling van de gehuurde goederen door Eurorent gebeurt uitsluitend gelijkvloers,
   aan de ingang, voor zover deze gemakkelijk te bereiken is. Zijn bij afhaling door Eurorent de
   materialen niet klaar gezet voor transport, dan dient de huurder de extra kosten te vergoeden. De
   huurder blijft verantwoordelijk totdat de gehuurde goederen door Eurorent zijn opgehaald.
  4. Locatie, ondergrond en toegangswegen dienen geschikt te zijn voor zwaar verkeer en aan eisen
   te voldoen voor het plaatsen van de toestellen. De locatie waar de gehuurde goederen geplaatst
   moeten worden, dient op maximaal 10 meter afstand bereikbaar te zijn met zwaar verkeer. De klant
   vrijwaart Eurorent voor alle schade en kosten welk mochten ontstaan i.v.m. de locatie, ondergrond
   of toegangsweg.
  5. De verhuurder moet op de hoogte zijn van de plaats waar de goederen zich bevinden. Iedere
   adreswijziging van de huurder dient voorafgaandelijk aan Eurorent gemeld te worden.
  6. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele
   beslaglegging op de onderhavige aan hem verhuurde goederen, van zijn faillissement , of zijn
   voornemen om België te verlaten, alsmede om de beslag leggende deurwaarder of de curator
   onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. In geval van faillissement van de
   huurder, wordt de huurder of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling
   van de verschuldigde huurgelden alsook voor het terug bezorgen van het gehuurde materiaal..
  7. Onze firma gaat slechts een middelenverbintenis aan en staat slechts in voor haar bijzondere
   nalatigheden en fouten, en voor de zorg besteed aan de keuze van de andere firma’s indien ze
   hierop beroep doet.
   Onze firma is ontheven van elke aansprakelijkheid en van alle risico’s die rechtstreeks of
   onrechtstreeks voortvloeien uit de uitvoering van de prestaties en de verhuring van materieel, hierin
   inbegrepen de goederen en het personeel van de opdrachtgever, haar aangestelde of derden.
   Indien geen enkele opdracht werd gegeven aan onze firma door de opdrachtgever om deze risico’s
   te laten verzekeren in zijn naam en op zijn kosten, wordt er van uitgegaan dat de opdrachtgever
   rechtstreeks een verzekering heeft afgesloten met afstand van verhaal van zijnentwege en van zijn
   verzekeraars tegenover onze firma.
 6. Ontbinding van dehuur.
  Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de
  huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde
  huur of waarborg, afstand aan derden, enz. is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht
  van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen
  voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een
  schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.
 7. Bevoegdheid.
  Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen in verband met deze verhuurovereenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt en Luik.