MACHINEBREUKREGELING

Conform de huurvoorwaarden op het huurcontract is de huurder aansprakelijk voor
alle schade aan/door/in verband met het gehuurde goed.
De huurder kan echter zijn aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde goed
beperken door middel van een machinebreukregeling. Uiteraard kan
aansprakelijkheid door opzet of grove schuld nooit gevrijwaard worden.
Dekkingsgebied:
De regeling is van toepassing voor schadegevallen in België + 150 km buiten de
landsgrenzen.
De machinebreukregeling dekt schade aan het gehuurde met uitzondering van
schade ten gevolge van brand, diefstal, vermissing, verduistering, verdwijning,
inbraak, vandalisme, inbeslagname van overheidswege, natuurrampen en
ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten.
Voor de opname van een machinebreukregeling geldt een toeslag van 10% op het
huurtarief.
Eurorent kan voor bepaalde machines het aangaan van dergelijke
machinebreukregeling als voorwaarde stellen voor het afsluiten van een
huurcontract. De machinebreukregeling is verplicht voor particulieren.
Eigen Risico:
Voor de machinebreukregeling is per gebeurtenis en per artikel een eigen risico van
toepassing. Dit eigen risico stemt overeen met op het huurcontract vermelde
waarborgbedrag per toestel.
Algemene voorwaarden:
Voorafgaand aan de huurperiode is een geldig en door de huurder ondertekende
huurovereenkomst opgemaakt.
De huurder is alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen
nagekomen.
Preventieve maatregelingen afgedrukt op het huurcontract zijn door de huurder
aantoonbaar opgevolgd.
De huurder moet binnen de 12 uur de schade en de omstandigheden van
het ongeval schriftelijk melden.
Onzorgvuldig en/of ondeskundig gebruik, handelen of nalaten:
Onder onzorgvuldig en/of ondeskundig gebruik, handelen of nalaten wordt mede,
doch niet uitsluitend volgende verstaan: het goed niet beheren als goede huisvader,
gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het desbetreffende artikel bestemd is,
bediening door niet gecertificeerde of niet gekwalificeerde/onbevoegde personen,
niet tijdig melden van eventuele storingslampjes/meldingen/foutcodes die schades
aan de toestellen  kunnen aanbrengen, negeren en niet uitvoeren van meldingen
betrekkende het regeneratie proces op toestellen uitgerust met dieselpartiekelfilter (
DPF ), niet tijdig bijvullen van of gebruik van onjuiste olie, smeermiddelen, brandstof,

antivries, onjuist of niet gebruiken van stempels, overbelasting of –belading,
verrichten van reparaties, uitschakeling van (veiligheids)voorzieningen en/of andere
(deel)systemen, kantelen vanwege een te grote hellingshoek, handelen in strijd met
de aanwijzingen van de verhuurder en of fabrikant en of handleidingen en of op het
huurcontract afgedrukte aanwijzingen, onjuist of ongeschikt transport, handelen in
strijd met een wettelijke plicht of plaatselijke verordening. Voor ontzegging van de
dekking is causaal verband tussen het ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik,
handelen of nalaten en schade niet vereist.
Schade aan derden wordt steeds uitgesloten en kan niet verhaald worden via de
machinebreukregeling.